Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TISSUHOUSES.PL

Serwis internetowy TissuHouses, dostępny na stronach internetowych https://www.tissuhouses.pl/ („Serwis”), prowadzony jest przez Tissu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000642296, NIP: 5252680215, REGON: 365647641, zwaną dalej Tissu.

Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż gotowych projektów architektonicznych, w szczególności projektów budowlano-wykonawczych domów jednorodzinnych. Przy każdym projekcie umieszczona jest informacja, jakie opracowania zawiera dany projekt, w jakim formacie, informacja o przeznaczeniu danego projektu i możliwości jego wykorzystania, koniecznych działaniach formalno-prawnych do wykonania w celu użycia danego projektu (np. uzyskanie pozwolenia na budowę, adaptacja projektu do miejscowych warunków zabudowy).

Prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami podanymi przy każdym projekcie. Jeśli ich zabraknie, po zapytaniu mailowym wysłana zostanie dokładna informacja i odpowiedzi na niejasności.

Niniejszy dokument to regulamin Serwisu, który określa przede wszystkim zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu („Regulamin”). Klienci mogą uzyskać bezpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku oznaczonego jako „Regulamin” na stronie głównej Serwisu.

Dane kontaktowe Sprzedawcy:

Adres pocztowy:

Tissu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.Aleja Jana Chrystiana Szucha 2/4 lok. 24, 00-582 Warszawa

2.Adres poczty elektronicznej: domy@tissuhouses.pl

3.Numer telefonu: +48 512 122 220, +48 721 721 780

Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:

1.posiadanie przez klienta urządzenia z dostępem do internetu z prawidłowo działającym i skonfigurowanym łączem internetowym;

2.posiadanie przez klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

3.Produkty i zamówienia

Informacje dotyczące produktów przedstawione w Serwisie nie stanowią oferty handlowej, są natomiast zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży.

W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu, klient powinien dokonać wyboru produktów i ich liczby oraz wykonać czynności zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie Serwisu. Wyboru produktu klient dokonuje przez dodanie produktu do koszyka. Do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – klient ma możliwość modyfikacji składanego zamówienia.

Dokonanie zamówienia jest możliwe, gdy klient jest zarejestrowany i zalogowany w Serwisie albo bez dokonywania rejestracji, gdy klient poda dane wskazane przez Serwis w odpowiednim formularzu. Podczas rejestracji lub podawania danych w celu złożenia zamówienia, klient powinien podać dane, których dotyczą pola oznaczone – „obowiązkowe” (oznaczone gwiazdką) oraz zaakceptować treść Regulaminu. Podanie takich danych i akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale bez dokonania tych czynności nie będzie możliwe korzystanie z Serwisu. Klient powinien podać prawdziwe i aktualne dane. Podanie danych nieprawdziwych, nieaktualnych lub w inny sposób wprowadzających w błąd może skutkować pozbawieniem klienta prawa do korzystania z Serwisu.

Wysłanie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z Tissu – produktów, których dotyczy zamówienie. Serwis po otrzymaniu zamówienia potwierdzi wszystkie istotne elementy zamówienia wysyłając wiadomość
e-mail na adres wskazany przez klienta. Z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości
e-mail od Tissu, potwierdzającej przyjęcie zamówienia, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

 1. Ceny i metody płatności 

Ceny produktów w Serwisie podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne elementy ceny.

Aktualne sposoby zapłaty ceny wskazane będą na etapie składania zamówienia.

Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej na podany podczas rejestracji adres e-mail.

Zapłata ceny powinna być dokonana w terminie 4 dni od dnia zawarcia umowy.

 • Przesyłka

Produkty będą wysłane pocztą/kurierem na podany przez klienta adres w wersji drukowanej, złożonej do formatu A4. Projekt w formie elektronicznej zostanie wysłany wraz z wersją drukowaną, w formacie .pdf nagrany na płytę załączoną do wysyłki. Wysyłka produktów jest darmowa.

 1. Uprawnienie konsumentów do odstąpienia od umowy

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 polskiego kodeksu cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Serwisu, bez konieczności podania przyczyny odstąpienia.

Odstąpienie następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło doręczenie produktu klientowi. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać na adres Tissu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ordynacka 13 lok. 19, 00-364 Warszawa lub na adres e-mail: domy@tissuhouses.pl. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy jest dołączony do Regulaminu. Klient może też odstąpić od umowy nie korzystając z tego formularza, wystarczy, że wyrazi wolę odstąpienia od umowy.

Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia w przypadku:

umowy, o dostarczenie treści cyfrowych (np. projektów architektonicznych), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa do odstąpienia do umowy.

Zakupione produkty należy zwrócić na adres Tissu lub przesłać na adres mailowy: domy@tissuhouses.pl.

Prawo do odstąpienia od umowy omówione w niniejszym punkcie nie dotyczy klientów – przedsiębiorców.

 1. Reklamacje dotyczące produktów

Tissu zobowiązana jest do wydania produktów bez wad. Tissu jest odpowiedzialna wobec klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu danego produktu przez Tissu.

W celu rozpatrzenia reklamacji przez Tissu, klient powinien wysłać reklamację na adres Tissu lub przesłać reklamację na adres mailowy: domy@tissuhouses.pl.

Tissu w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta – Tissu niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny, Tissu zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Reklamacje

Klienci mogą składać reklamacje dotyczące działania Serwisu. Klient może kierować swoje reklamacje na adres Tissu lub adres mailowy: domy@tissuhouses.pl.

Tissu ustosunkuje się do otrzymanej reklamacji w terminie 14 dni. Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą mailową, a jeżeli złożył reklamację pisemnie – zarówno drogą mailową oraz pisemnie.

 • Licencja

Tissu udziela klientowi, który dokonał zakupu produktu w Serwisie, niewyłącznej licencji do takiego produktu, uprawniającej klienta do jednokrotnego wykorzystania produktu w celach osobistych, nie związanych z działalnością gospodarczą, tj. w celu wybudowania budynku (domu) na podstawie produktu lub wykorzystania produktu w procesie budowy budynku (domu). Klient uprawniony jest dokonywania zmian w produkcie na potrzeby realizacji uprawnienia wskazanego w zdaniu poprzednim.

 • Inne

Korzystanie z Serwisu związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci internet i obarczone jest ryzykiem związanym z korzystaniem z sieci internet przez każdego jej użytkownika, w szczególności związane ze złośliwym oprogramowaniem, tj. wirusami, końmi trojańskimi, robakami. W celu zminimalizowania takiego zagrożenia klient powinien korzystać z aktualnego oprogramowania antywirusowego oraz chronić loginy i hasła dostępu do Serwisu. Ze swojej strony Serwis również podejmuje niezbędne środki techniczne, żeby korzystanie z Serwisu było bezpieczne, w szczególności chroni dane klientów.

Serwis, zgodnie z wymogami prawa, przypomina, że klienci nie mogą wykorzystywać Serwisu do dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

Klienci nie powinni podejmować działań, które mogłyby zakłócić działanie Serwisu.

 1. Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Tissu a klientem będącym konsumentem, w rozumieniu art. 221 polskiego kodeku cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów polskiego kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu związanego z realizacją umowy sprzedaży, konsument może skorzystać również z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń, w szczególności konsument może zwrócić się o pomoc do najbliższego Rzecznika konsumentów. Lista Rzeczników konsumentów wraz z danymi teleadresowymi najbliższego rzecznika jest dostępna za pośrednictwem stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Tissu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ordynacka 13 lok. 19, 00-364 Warszawa.

–   ______________________ (proszę wpisać swoje dane) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: _______________________

–   Data odbioru: ___________________________

–   Adres konsumenta: _______________________

–   Data: _________________________________

 

 

 

 

0

Your Cart

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zobacz naszą politykę prywatności

W pełni respektujemy i szanujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających nasz serwis internetowy. Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia oraz postępowania z informacjami uzyskiwanymi w czasie realizacji usług.

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.tissuhouses.pl
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. dostosowania treści reklamowych w formie graficznej (Reklamy displayowe) przy wykorzystaniu remarketingu Google Analytics
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownicy mogą zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam. Można również pobrać program blokujący Google Analytics ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
  7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zamknij