Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO TISSUHOUSES.PL

Niniejsza Polityka prywatności została wprowadzona przez Tissu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000642296, NIP: 5252680215, REGON: 365647641 („Tissu”), i odnosi się do działania serwisu TissuHouses oraz do usług oferowanych za pośrednictwem tego serwisu, w szczególności sprzedaży gotowych projektów architektonicznych, zwłaszcza projektów budowlano-wykonawczych domów jednorodzinnych.

Serwis internetowy TissuHouses, dostępny jest na stronach internetowych https://www.tissuhouses.pl/ („Serwis”).

Klient korzystając z Serwisu, udostępnia Tissu różne informacje. Chcemy poinformować jakie informacje o klientach zbiera Tissu, w jaki sposób informacje są wykorzystywane, komu są ujawniane oraz w jaki sposób klient może zarządzać, aktualizować i usuwać swoje dane. W tym celu Tissu opracowała niniejszą Politykę prywatności. Celem Tissu było, aby była ona napisana w jak najbardziej przystępnym języku i nie zawierała skomplikowanych terminów i sformułowań prawnych. Jeśli po zapoznaniu się z Polityką prywatności nadal będą mieli Państwo pytania, prosimy o kontakt na adres e-mail: domy@tissuhouses.pl.

Informacje zbierane przez Tissu

Tissu gromadzi informacje, które można podzielić na dwie główne kategorie:

1.informacje przekazane przez klientów dobrowolnie;

2.informacje, które Tissu otrzymuje, gdy klienci korzystają z Serwisu.

Informacje przekazane przez klientów

Podczas korzystania przez klienta z Serwisu, Tissu zbiera informacje, które klient przekazuje dobrowolnie. Na przykład, podczas rejestracji do Serwisu wymagane jest podanie danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu.

Ponadto, aby skorzystać z niektórych usług, konieczne jest dokonanie płatności. Jeżeli płatności będą dokonywane online, konieczne może być podanie numeru i innych danych karty bankowej. Uwaga: dane karty bankowej nigdy nie są przechowywane przez Tissu. Po wypełnieniu formularza zawierającego dane karty bankowej klient dobrowolnie przekazuje te dane do dostawcy usług płatniczych.

Kiedy klient składa do Tissu wniosek, np. reklamację, wówczas Tissu zbiera informacje, które klient dobrowolnie przekazuje w celu rozwiązania jego problemu.

Informacje, które Tissu otrzymuje, gdy klient korzysta z Serwisu

Informacje na temat urządzenia. Tissu zbiera informacje o urządzeniach, z których klient korzysta odwiedzając Serwis, a także o danych napływających z takich urządzeń. Na przykład:

1.informacje o sprzęcie i oprogramowaniu (model urządzenia, wersja systemu operacyjnego, rozmiar pamięci urządzenia, unikalne identyfikatory urządzenia, identyfikatory reklamowe, niepowtarzalne identyfikatory aplikacji, język);

2.informacje o połączeniu urządzenia klienta z siecią bezprzewodową lub komórkowym połączeniem internetowym.

Tissu może zbierać informacje o tym jak często klient korzysta z Serwisu.

Jak wykorzystywane są te informacje?

Tissu używa zgromadzonych informacji, aby zapewnić należyte działanie Serwisu, a dokładniej Tissu:zapewnia nieprzerwane i prawidłowe działania Serwisu;

1.wysyła wiadomości e-mail w odpowiedzi na wnioski klientów skierowane do pomocy technicznej;

2.prowadzi monitoring i analizę trendów oraz specyfiki korzystania z Serwisu;

3.zapewnia i ulepsza mechanizmy reklamy targetowej oraz ocenę jej efektywności;

4.przeprowadza uwierzytelnianie użytkowników, a także przeciwdziałanie nieuczciwym i innym nieautoryzowanym lub nielegalnym działaniom;

5.przeprowadza monitoring oraz naprawia awarie techniczne i awarie oprogramowania w Serwisie.

W jaki sposób ujawniane są informacje?

Tissu może udostępniać informacje o klientach w następujących przypadkach:

1.udostępniać dane osobowe klientów partnerom biznesowym Tissu, którzy rozwijają i zapewniają stabilność działania Serwisu;

2.udostępniać dane osobowe klientów podmiotom świadczącym usługi na rzecz Tissu, np. usługi księgowe, systemy płatności on-line.

Ponadto Tissu może ujawniać stronom trzecim (na przykład reklamodawcom), ogólne informacje, które nie zawierają danych osobowych lub zawierające jedynie niezidentyfikowane informacje.

Treści i usługi innych firm

Serwis może zawierać linki do stron internetowych lub zawierać usługi dostarczane przez strony trzecie. Korzystając z takich linków, narzędzi i usług integracyjnych stron trzecich, klient może przekazywać informacje (w tym dane osobowe) bezpośrednio stronom trzecim. Tissu nie ponosi odpowiedzialności za procedurę zbierania lub wykorzystywania danych klienta przez takie osoby trzecie. Klient powinien przeczytać uważnie politykę prywatności takiej usługi dostarczanej przez osobę trzecią, z której będzie korzystał.

Usługi analityczne i reklamowe świadczone przez strony trzecie

Tissu może upoważnić inne firmy (na przykład Google Analytics) do używania beaconów (beacons) sieciowych i innych podobnych technologii w Serwisie. Firmy te mogą zbierać informacje na temat szczególnych sposobów korzystania z Serwisu i integrować je z podobnymi danymi otrzymywanymi od innych usług i firm. Takie informacje mogą być wykorzystywane, między innymi, do śledzenia i analizy danych, oceny popularności niektórych treści i najlepszego zrozumienia działań klienta w sieci.

Jak długo treści są przechowywane?

Dane osobowe klienta będą przetwarzane przez czas utrzymywania konta klienta w Serwisie lub przez czas niezbędny do wykonania umowy zawartej z klientem za pośrednictwem Serwisu. Po tym okresie Tissu będzie archiwizować dane przez okres wymagany odpowiednimi przepisami prawa (np. prawa podatkowego).

Jeżeli podstawą przetwarzania danych klienta jest wyłącznie udzielona zgoda, dane osobowe klienta będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Po upływie powyższego, dane osobowe klienta będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Serwis umożliwia usuwanie informacji (danych) na żądanie. Pełne usunięcie danych z Serwisu, po zgłoszeniu odpowiedniego żądania, wymaga do 48 godzin. Tissu może zawiesić procedurę usunięcia w przypadku otrzymania ważnego orzeczenia sądowego z prośbą o zapisanie treści lub zawiadomienia o nieprzestrzeganiu lub niedotrzymaniu warunków świadczenia usług. Tissu może także zapisywać informacje w formie kopii zapasowych przez ograniczony czas lub zgodnie z wymogami prawa.

Zarządzanie danymi – przysługujące prawa

Klientowi przysługują następujące prawa związane z danymi.

Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Klientowi przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Tissu danych osobowych klienta, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Dane te mogę być przesłane innemu administratorowi.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych klienta jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Tissu, klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. W szczególności klientowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych klienta jest zgoda, klient ma prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw klient powinien skontaktować się z Tissu pisemnie lub e-mailowo.

Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

 

POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.TISSUHOUSES.PL

Postanowienia ogólne

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym www.tissuhouses.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez Tissu Sp. z o. o. z siedzibą Al. J. Ch. Szucha, 00-582 Warszawa.

Terminy użyte w Polityce oznaczają:

Serwis: serwis internetowy www.tissuhouses.pl;

Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;

Właściciel: Tissu Sp. z o. o. z siedzibą Al. J. Ch. Szucha, 00-582 Warszawa, NIP: 525 268 02154, Regon: 365647641;

Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;

Prawo telekomunikacyjne: ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 ze zm.);

Ustawa śude: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 ze zm.);

Ustawa odo: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 ze zm.).

Celem Polityki jest w szczególności:

udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy Prawa telekomunikacyjnego;

zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Ustawie śude, Ustawie odo i Prawie telekomunikacyjnym.

Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.

W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie Polityki.

Ochrona prywatności i danych osobowych

Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciel zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciel dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonego przez Użytkownika zezwolenia lub na podstawie ustawowych przesłanek uzasadniających przetwarzanie danych, zgodnie z wymogami prawa, w szczególności z Ustawą odo oraz przepisami wykonawczymi.

Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

przetwarzane zgodnie z prawem,

zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Właściciel stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności ochronę przed:

udostępnieniem osobom nieupoważnionym,

zabraniem przez osobę nieuprawnioną,

przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa,

zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony danych osobowych pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.

Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane osobowe Właściciel zapewnia dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.

Cookies

Cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;

optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,

tworzenia statystyk,

utrzymania sesji Użytkownika,

dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.

Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawy śude, Ustawy odo i Prawa telekomunikacyjnego.

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych Właściciela w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Zmiana ustawień Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).

Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

Świadczenie usług drogą elektroniczną

Właściciel w razie świadczenia na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną może instalować oprogramowanie w urządzeniach końcowych Użytkownika przeznaczonych do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem że Użytkownik:

przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez Właściciela z tego oprogramowania;

zostanie poinformowany o sposobie usunięcia oprogramowania z urządzenia końcowego Użytkownika;

przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.

Informacje w ww. zakresie zostaną udzielone Użytkownikowi wraz z dostarczeniem oprogramowania niezbędnego do korzystania z usług.

Postanowienia końcowe

Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem . Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.

Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego, Ustawy odo, Ustawy śude.

 

0

Your Cart

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zobacz naszą politykę prywatności

W pełni respektujemy i szanujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających nasz serwis internetowy. Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia oraz postępowania z informacjami uzyskiwanymi w czasie realizacji usług.

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.tissuhouses.pl
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. dostosowania treści reklamowych w formie graficznej (Reklamy displayowe) przy wykorzystaniu remarketingu Google Analytics
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownicy mogą zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam. Można również pobrać program blokujący Google Analytics ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
  7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zamknij